ระบบให้บริการ MIS2
       
       
       
::>> ระบบส่ง มคอ.7  
   
::>> EXPORT ข้อมูลนักศึกษา สำหรับงานห้องสมุด
::>> EXPORT ข้อมูลนักศึกษา สำหรับลงทะเบียนอินเตอร์เน็ต
   
ระบบอื่นๆ  
::>>ระบบ KM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
::>>แบบประเมินความพึงพอใจ งานหอสมุด
::>>รายงานภาระงานสอน (สายวิชาการ) ประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่
::>>ระบบสร้างบาร์โค๊ด
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000