-
PHOTO SYSTEM
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

PHOTO SYSTEM
  ระบบบริหารจัดการรูปภาพ/พิมพ์บัตร
ระบบบริหารจัดการรูปภาพ/พิมพ์บัตร เป็นระบบที่สามารถรองรับการถ่ายรูปผู้มารายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมครอบตัดรูปตามขนาดที่ตรงตามรูปแบบที่งานทะเบียนกำหนด และบันทึกลงฐานข้อมูล อีกทั้งจะเชื่อมโยงกับระบบรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ ซึ่งข้อมูลรูปภาพและข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาจะถูกโอนย้ายไปยังระบบงานทะเบียนตอนขึ้นรหัสนักศึกษา และยังสามารถรองรับการถ่ายรูปนักศึกษา บุคคลากร จนกระทั้งออกบัตรประจำตัวได้
 
  คู่มือการใช้งานระบบส่วนต่างๆ ของระบบ
คู่มือการใช้งานระบบ ส่วนบริการรายงานตัวนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบ ส่วนบริหารจัดการผู้ใช้งาน
 
  ข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ควรใช้งานบนเบราว์เซอร์