ปีการศึกษา ที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา คือ
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลแสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
 
ตอนที่ 2  บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากคณะวิชา
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา

ตอนที่ 3  คำชี้แจงแบบสอบถาม

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ทำงาน/ศึกษาต่อ อยู่ในหน่วยงานของท่านในด้านต่างๆ (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ) 5 ด้านและความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งได้แก่ “มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้” ทั้งนี้หากผู้ตอบมีประเด็นอื่นนอกเหนือจากแบบสอบถามท่านสามารถเพิ่มเติมได้ในหัวข้ออื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)

ความคิดเห็น/พฤติกรรมที่แสดงออก

คะแนน
1
(น้อยมาก/
ไม่บ่อยเลย)
2
(น้อย/ไม่บ่อย)
3
(ปานกลาง/บ่อย)
4
(มาก/บ่อยมาก)
5
(มากที่สุด/
บ่อยที่สุด)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม
1.1 มีความเมตตา กรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น
1.2 มีการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
1.3 พูดความจริง ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
1.4 พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยความยุติธรรมและถูกต้อง
จริยธรรม
1.5 การควบคุมตนเอง
1.6 มีความซื่อสัตย์และสุจริตทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
1.7 มีความรับผิดชอบ
1.8 มีวินัย
1.9 มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
1.10 มีการสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ จรรยาบรรณ
1.11 มีความรับผิดชอบ อดทน และอดกลั้น
1.12 รู้จักการประหยัดทั้งส่วนตนและส่วนรวม
1.13 มีความเสียสละ
1.14 มีความขยันหมั่นเพียร
1.15 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
2.  ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย
2.2 มีความรู้และทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ
2.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
2.4 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมา
2.5 มีความสามารถในการตีความ ขยายความ แปลความ ย่อความ และจับใจความได้
2.6 มีความสามารถในการนำความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ได้
2.7 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
3.  ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคล่องแคล่วในการคิดเป็นระบบ สามารถเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้
3.2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาและทำงานท่ามกลางความกดดันได้
3.3 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาตนเองได้
3.4 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดจนงานเสร็จเรียบร้อย แม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตาม
4.2 มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
4.3 มีทักษะในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานหรือองค์กร
4.4 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง
4.5 มีการรักษาสาธารณสมบัติ
4.6 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตัวเลขและแปลผลการวิเคราะห์ต่างๆ
5.2 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้องและสร้างสรรค์
5.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ
5.4 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
6. คุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ “มีปัญญา พึ่งพาตนเองได้”
6.1 มีความรู้สามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพื่อสู่ความก้าวหน้า
6.2 สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
6.3 ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
6.4 นำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
6.5 มีความมั่นคง ประกอบสัมมาชีพอย่างมีความสุขเป็นคนดีของสังคม
6.6 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)
7. คุณลักษณะด้านเอกลักษณ์ “การบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
7.1 มีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันไอ้อย่างเป็นสุข
7.3 มีความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทย
7.4 อิสระในความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความเป็น “ไท”ทั้งต่อตนเองและสังคมท้องถิ่น
7.5 มีการผสานความรู้ หลักศาสนาและวัฒนธรรมในชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่ได้ยั่งยืน
7.6 มีการบูรณาการการจัดการศึกษากับศาสนา วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7.7 อื่นๆ (หากมีโปรดระบุ)

ความคิดเห็นอื่น