----


เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
ควรใช้งานบนเบราว์เซอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Copyright 2014

Untitled Document

 

 ระบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
       ระบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นระบบที่ใช้บันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นข้อมูลการปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการคำนวณภาระงานในส่วนงานให้คำปรึกษาด้วย.
 
 การบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาของอาจารย์
   
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาทุกครั้งเมื่อมีการให้คำปรึกษาต่อนักศึกษาในปรึกษาของตน.
 
 คู่มือการใช้งาน
 
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา