----


เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
ควรใช้งานบนเบราว์เซอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Copyright 2014

Untitled Document

 

 ระบบคำนวณภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
       ระบบคำนวณภาระงานอาจารย์ เป็นระบบที่ใช้คำนวณภาระงานอาจารย์ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดกฏเกณฑ์ไว้
 
 คู่มือการใช้งาน
 
คู่มือการใช้งานระบบคำนวณภาระงานอาจารย์ (อยู่ระหว่างทำ)