การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด. More »

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด. More »

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด. More »

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด. More »

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM)

การจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด. More »

 

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

https://drive.google.com/file/d/0B3XDZnjBFE4kMVJuY19HVDg4eTg/view?usp=sharing

คู่มือการระบุกระบวนการติดตามงานวิจัย ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://drive.google.com/file/d/0B9mJmRqmSn7sNElzSXZ2eUZLNXc/view?usp=sharing

รายงานสรุปผลการดำเนินงานkm59

//techno.pnru.ac.th/PDF%20file/newkm59.pdf

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาและการบรูณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

IMG_2450 (Custom)  IMG_2477 (Custom)

เมื่อวันที่ 23-25 พฤษาคม 2559 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559

IMG_1434 (Medium) IMG_1437 (Medium) IMG_1438 (Medium) IMG_1441 (Medium)

อ.อิสรี ศรีคุณประธานกรรมการพร้อมด้วยคณาจารย์คณะกรรมการชุดใหม่ได้พุดคุยกันในเรื่ององค์ประกอบและภาพรวมของการจัดการ KM แผนงานการจัดองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25-04-2559

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2559 9 ก.พ.59

บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม อ.นัคกนก รักษาทรัย์

//techno.pnru.ac.th/kmpdf/naganuk.pdf

การศึกษางานอุตสาหกรรม อ.สุขุมาล เหรียญทอง

//techno.pnru.ac.th/kmpdf/sukma.pdf

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อ.ศุภกิจ สดสี

//techno.pnru.ac.th/kmpdf/supagt.pdf

การวัดและการทางควบคุมอุตสาหกรรม ผศ.ศักดิ์ศรี แก่นโสม

//techno.pnru.ac.th/kmpdf/saast%20kan.pdf